News and Updates

เตรียมพบกับ !! โปรโมชั่นใหม่เร็วๆ นี้

User Online

User Online: 1
Today Accessed: 47
Total Accessed: 16210
Your IP: 50.16.117.44
โฆษณา

ระยะเวลาดำเนินงาน

      ในส่วนของ โปรแกรมมาตรฐาน  สามารถติดตั้งได้ทันที โดยแจ้งล่วงหน้า  2-3 อาทิตย์

 

การส่งมอบงาน   

         การส่งมอบงานมีรายละเอียดดังนี้

  • สำเนาโปรแกรม(ไฟล์ EXE)ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  (บันทึกลงซีดีรอมจำนวน 1 แผ่น)
  • คู่มือระบบโปรแกรมสำหรับผู้ดูแลระบบจำนวน 1 ชุด
  • อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  (นัดหมายล่วงหน้า 2 อาทิตย์)

 

 การรับประกันผลงาน

ทางบริษัทฯ จะรับประกันผลงานตามข้อเสนอเป็นเวลา  1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานตัวโปรแกรมผิดพลาด  ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Hardware หรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งาน เช่น มีการปรับเปลี่ยนค่า System ต่าง ๆ ของ Windows ฯลฯ

ในปีถัดไป ทางบริษัทฯ มีการขายบริการเพิ่มเติม โดยคิดเป็นรายปี โดยคิดมูลค่า 20% ของราคาโปรแกรม ต่อสาขา หรือร้านที่ทำการติดตั้ง เช่น  โปรแกรมมูลค่า  175,000 บาท  จะขายบริการเพิ่มเติมที่ราคา 35,000 บาทต่อปี  (ราคายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)


หน้าแรกหน้าแรก